Rich Hornberger

Home IT Stuff IT Stuff
IT Stuff
DSCP Value - Alias PDF Print E-mail
Written by Rich Hornberger   
Monday, 14 September 2009 15:54
DSCP Value  DSCP Alias
 56 CS7
 48 CS6
 46 EF
 40 CS5
 38 AF43
 36 AF42
 34 AF41
 32 CS4
 30 AF33
 28 AF32
 26 AF31
 24 CS3
 22 AF23
 20 AF22
 18 AF21
 16 CS2
 14 AF13
 12 AF12
 10 AF11
 8 CS1
 0 None
Last Updated on Monday, 14 September 2009 16:07